bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

PROJEKTY

Kierunek FIO
Realizatorzy:
  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
 
Okres realizacji: 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.  
 
Adresaci projektu:  
 
- Organizacje pozarządowe
 
Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 25 tys. zł.
 
- Grupy nieformalne i samopomocowe 
 
Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych w skład których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.
 
 
Cele projektu:
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.
 
Działania: 
- mikrodotacje dla ww odbiorców (od 3 000,00 tys. do 5 000,00 zł) 
- wsparcie doradcze 
- działania edukacyjno – informacyjne
- działania animacyjne 
 
Kontakt:
Alicja Gawinek – 535 446 389 - a.gawinek@ocwip.pl
Karolina Bujak - 608 433 243  - k.bujak@ocwip.pl
 
Zapytanie cenowe 1/KF/2018 (załącznik do zapytania)
Zapytanie cenowe 2/KF/2018 (załącznik do zapytania)
 
 
Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy