bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

O OCWIP - STATUT

Statut
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

z dnia 03.01.2019

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby zainteresowane aktywacją i demokratyzacją społeczeństwa.
 2. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości.

§ 2

1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Polski w zakresie i zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członkiń i członków, wolontariuszek i wolontariuszy, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracownice i pracowników, w tym swoje członkinie lub członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i graficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie właściwymi przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „OCWIP”.

§ 6

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Czas istnienia stowarzyszenia jest nieokreślony

§ 7

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 8

1. Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Misja, cele i sposoby ich realizacji

§ 9

 1. Misją organizacji jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę, społeczności,   rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są służebność, partnerstwo i jakość. Mottem przewodnim Stowarzyszenia jest „Istniejemy by pomagać”.

Cel i zasady działania

§ 10

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju, promocji i wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Ponadto celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:
 1. wspieranie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo innych podmiotów, w tym szczególności organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, ekonomii społecznej;
 2.   wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, tworzenie, rozwijanie i propagowanie standardów działań obywatelskich;
 3. tworzenie, wdrażanie i propagowanie innowacji społecznych;
 4. inicjowanie i wspieranie współpracy sektorów non-profit – biznes – administracja publiczna;
 5. inicjowanie, wspieranie i propagowanie społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności obywateli;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorczości społecznej;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywanie problemów rynku pracy;
 9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata;
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. pomoc społeczna w szczególności rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 12. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska;
 13. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 14. rozwój współpracy międzynarodowej, na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. działalność charytatywna i dobroczynność;
 16. ochrona i promocja zdrowia;
 17. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 18. działalność badawcza w obszarze III sektora;
 19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. upowszechnianie kultury i sportu;
 22. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 23. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 24. przeciwdziałanie uzależnieniom i działania profilaktyczne, w tym wsparcie podmiotów zajmujących się profilaktyką;
 25. wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucji i organizacji działających w tym obszarze;
 26.   wspieranie edukacyjne i rozwój członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 10, poprzez prowadzenie działalności opłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
 1. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji w zakresie działalności oświatowej i edukacyjnej
  w szczególności szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych;
 2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  w zakresie działalności oświatowej i edukacyjnej w szczególności poprzez organizację
  i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów; pozostałe pozaszkolne formy edukacji
  w tym związane z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
 3. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, w szczególności w zakresie pozaszkolnych form edukacji w tym dla dzieci i młodzieży, działalności usługowej wspomagającej edukację, edukacji prowadzonej na różnych poziomach kształcenia, w tym edukację dla dorosłych, pozaszkolnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów w zakresie organizacji spotkań, targów, wizyt studyjnych, konferencji, klubów tematycznych, seminariów i podobnych przedsięwzięć;
 5. 69.10.Z Działalność prawnicza w zakresie wsparcia merytorycznego działalności prowadzonej przez aktywne podmioty i grupy życia społecznego i gospodarczego;
 6. 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe w zakresie audytów, prowadzenia monitoringu, prowadzenia ksiąg rachunkowo-księgowych;
 7. 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem w zakresie coachingu/mentoringu, prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 8. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja w zakresie działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych podmiotów i grup życia społecznego
  i gospodarczego;
 9. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  i zarządzania w zakresie poradnictwa i konsultacji, wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego, działania na rzecz zwiększania aktywności gospodarczej i społecznej;
 10. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie prowadzenia badań i analiz inicjatyw społecznych oraz ewaluacji i monitoringu;
 11. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków związanych z celami stowarzyszenia;
 12. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza w zakresie wydawania broszur informacyjnych, publikacji, skryptów, materiałów szkoleniowych;
 13. 63.12.Z Działalność portali internetowych związanych z celami stowarzyszenia;
 14. 73.1 Reklama w zakresie współpracy z przedstawicielami mediów i działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych mediów;
 15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza w zakresie działań animacyjnych dla społeczności lokalnych;
 16. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych w zakresie tworzenia planów współpracy, dokumentów planistycznych, programowych, strategii, planów działania w sferze aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego;
 17. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania dotacji, wsparcia innym aktywnym podmiotom i grupom aktywnym społecznie i gospodarczo; działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, animacji, wolontariatu, integracji europejskiej, współpracy z europejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi poprzez realizację i tworzenie programów, współpracę z innymi podmiotami w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
 18. 82.1. Działalność związana z administracją obsługą biura, włączając działalność wspomagającą w zakresie w zakresie prowadzenia biur i obsługi administracyjnej stowarzyszenia, wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
 19. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura w zakresie udostępniania przestrzeni biurowej innym podmiotom i grupom społecznym
  i gospodarczym;
 20. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania pomocy finansowej; ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
 21. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania wsparcia finansowego i pomocy społecznej; działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet i grup marginalizowanych, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, pomoc społeczną; działalność poradni, w tym poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

      3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 1. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji w zakresie działalności oświatowej i edukacyjnej
  w szczególności szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych;
 2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  w zakresie działalności oświatowej i edukacyjnej w szczególności poprzez organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów; pozostałe pozaszkolne formy edukacji w tym związane z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym;
 3. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, w szczególności w zakresie pozaszkolnych form edukacji w tym dla dzieci i młodzieży, działalności usługowej wspomagającej edukację, edukacji prowadzonej na różnych poziomach kształcenia,
  w tym edukację dla dorosłych, pozaszkolnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów w zakresie organizacji spotkań, targów, wizyt studyjnych, konferencji, klubów tematycznych, seminariów i podobnych przedsięwzięć;
 5. 69.10.Z Działalność prawnicza w zakresie wsparcia merytorycznego działalności prowadzonej przez aktywne podmioty i grupy życia społecznego i gospodarczego;
 6. 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe w zakresie audytów, prowadzenia monitoringu, prowadzenia ksiąg rachunkowo-księgowych;
 7. 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem w zakresie coachingu/mentoringu, prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 8. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja w zakresie działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych podmiotów i grup życia społecznego i gospodarczego;
 9. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  i zarządzania w zakresie poradnictwa i konsultacji, wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego, działania na rzecz zwiększania aktywności gospodarczej i społecznej;
 10. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie prowadzenia badań i analiz inicjatyw społecznych oraz ewaluacji i monitoringu;
 11. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków związanych z celami stowarzyszenia;
 12. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza w zakresie wydawania broszur informacyjnych, publikacji, skryptów, materiałów szkoleniowych;
 13. 63.12.Z Działalność portali internetowych związanych z celami stowarzyszenia;
 14. 73.1 Reklama w zakresie współpracy z przedstawicielami mediów i działalności promocyjnej i informacyjnej aktywnych mediów;
 15. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza w zakresie działań animacyjnych dla społeczności lokalnych;
 16. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych w zakresie tworzenia planów współpracy, dokumentów planistycznych, programowych, strategii, planów działania w sferze aktywnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego;
 17. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania dotacji, wsparcia innym aktywnym podmiotom i grupom aktywnym społecznie i gospodarczo; działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, animacji, wolontariatu, integracji europejskiej, współpracy
  z europejskimi instytucjami, organizacjami pozarządowymi poprzez realizację
  i tworzenie programów, współpracę z innymi podmiotami w tym w szczególności
  z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami
  i osobami fizycznymi;
 18. 82.1. Działalność związana z administracją obsługą biura, włączając działalność wspomagającą w zakresie w zakresie prowadzenia biur i obsługi administracyjnej stowarzyszenia, wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej
  i przedsiębiorstw;
 19. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura w zakresie udostępniania przestrzeni biurowej innym podmiotom i grupom społecznym
  i gospodarczym;
 20. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania pomocy finansowej; ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
 21. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie udzielania wsparcia finansowego i pomocy społecznej; działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet i grup marginalizowanych, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, pomoc społeczną; działalność poradni, w tym poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

§ 12

 1. Stowarzyszenie może podjąć decyzje o prowadzeniu działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej ustalany jest jej zakres, który ujawniany jest w statucie. Dochód z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkinie i członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 14

 1. Członkinią lub członkiem zwyczajnym może być każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia swoją działalność oraz przedstawi rekomendację dwóch innych członkiń/członków Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

 1. Członkinią lub członkiem honorowym może być każda osoba, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia oraz ruchu samopomocowego. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej  25% członkiń/członków Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkinie i członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 18

 1. Do praw członkiń i członków zwyczajnych należą:
 2. czynne i bierne prawo wyborcze,
 3. uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
 4. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. ubieganie się o pomoc Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Do obowiązków członkiń i członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami, w tym opłacanie składek członkowskich.

§ 20

 1. Członkinie i członkowie wspierający (osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojej przedstawicielki lub swojego przedstawiciela) mają wszystkie prawa członkini/członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.
 2. Członkowie i członkinie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 21

 1. Członkinie i członkowie honorowi mają wszystkie prawa członkini/członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.
 2. Członkowie i członkinie honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 22

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członkinie i członków Stowarzyszenia,
 4. nieopłacenia składek członkowski za okres 1 roku,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego pozbawienia praw publicznych,
 6. utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną,
 7. śmierci.

§ 23

 1. Od uchwały Zarządu w sprawach członkostwa (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. Kadencja Władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu chyba, że Statut stanowi co innego.
 3. Wprowadzenie nowych członkiń/członków w miejsce ustępujących w toku kadencji członkiń/członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie powinno przekroczyć 1/2 składu osób pochodzących z wyboru. Kooptacji w przypadku ustąpienia członka Zarządu dokonuje Zarząd, w przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członkiń/członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej więcej niż o 1/2 składu zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybiera pełny ich skład na nową kadencję

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie Członków

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członkinie i członków listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy członkiń/członków w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum kolejne Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie po 15 minutach od pierwszego terminu, niezależnie od liczby obecnych członkiń/członków. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów jeśli statut nie stanowi inaczej.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd  raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 50% ogółu członkiń/członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy do daty zgłoszenia żądania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych  Stowarzyszenia
 2. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członkinie/członków, Zarząd oraz Komisje Rewizyjną  Stowarzyszenia,
 4. Uchwalenie zmiany statutu, w tym celów statutowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, m.in. w sprawach członkowskich,
 6. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
 7. Nadawanie członkostwa honorowego.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 28

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes/Prezeska Zarządu oraz Wiceprezes/ Wiceprezeska o równych uprawnieniach wybierani przez Walne Zebranie Członków
 2. Członkinie/członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Członkiniami/członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkinią/członkiem Zarządu oraz w sporach  nimi Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący/ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebranie Członków.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa/Prezeskę z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa/Wiceprezeski Zarządu, co najmniej razy do roku.
 2. Prezes/Prezeska kieruje pracami Zarządu.
 3. Uchwały Zarząd zapadają w sposób jednomyślny.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym powoływanie i odwoływanie Dyrektora Zarządzającego kierującego pracą całości organizacji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w którym zostanie określony zakres uprawnień i odpowiedzialności.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, każdy z członków Zarządu z osobna.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Stowarzyszenia, w tym do posługiwania się pieczęciami i znakami Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego.
 5. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego,
 6. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, odrębnym od Zarządu organem kontroli Stowarzyszenia. Składa się z   dwóch członkiń/członków, w tym Przewodniczącego/Przewodniczącej. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w sposób jednomyślny.

§ 32

 1. Członkiniami/członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie/ członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. Członkinie/członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 33

Członkinie i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą :

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków.

2.  W związku z wykonywaną działalnością Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanych,
 2. wglądu do wszystkich dokumentów znajdujących się w kontrolowanym podmiocie i związanych z jego działalnością,
 3. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
 4. żądania wyjaśnień i informacji,
 5. powołania biegłych do uczestnictwa w pracach kontrolnych.

 

ROZDZIAŁ VIII

Majątek Stowarzyszenia

§ 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte i pozyskane  przez Stowarzyszenie.

§ 36

1.  Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji,
 4. zbiórek, loterii i imprez publicznych,
 5. kontraktów, usług zleconych,
 6. wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 7. wpływów z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia przez organizacje
 8. odsetek bankowych,
 9. dochodów z tytułu udziału Stowarzyszenia w zyskach spółek handlowych,
 10. innych źródeł.
 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 20.000,00 złotych, również w drodze więcej niż jednej operacji.
 2. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 10.

§ 38

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes/Prezeska, albo Wiceprezes/ Wiceprezeska działający jednoosobowo. Oświadczenia w zakresie praw i zaciągania obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/ Wiceprezeska działający jednoosobowo. Zarząd ma prawo udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji oraz prawa i zaciągania obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Dyrektorowi Zarządzającemu w przypadku jego powołania.

§ 39

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

§ 40

 1. Uchwały o zmianie Statutu, w tym celów statutowych, lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji o podobnym charakterze.
 3. Zarząd powołuje Komisje Likwidacyjną, która przeprowadza czynności niezbędne likwidacji Stowarzyszenia.

§ 41

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy