bip
linia istniejemy by pomagac
 
 
 
 
       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE
 
 
 
_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2015-02-01
Platforma współpracy dla NGO
Platforma www.ngo.opolskie.pl jest narzędziem powstałym w ramach projektu pt: „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W ramach utworzenia platformy planuje się umożliwienie opiniowania za jej pomocą propozycji zasad i metod współpracy wskazanych przez JST i skierowanych do NGO ,w tym:

- otwartych konkursów ofert,

- konsultacji dokumentów, projektów uchwał i zarządzeń,

- opiniowanie programu współpracy JST z NGO.

Platforma będzie służyć zamieszczaniu wspólnie wypracowanych dokumentów i ich rozpowszechnianie wśród NGO i JST WO. Ponadto platforma ma również za zadanie podniesienie jakości współpracy międzysektorowej poprzez możliwość wyrażania pomysłów i sugestii organizacji pozarządowych w zakresie ich potrzeb i rozwiązywania problemów z różnych obszarów ich działalności.

Na platformie funkcjonuje baza danych NGO WO. Został też stworzony moduł kojarzenia poszczególnych podmiotów w partnerstwa służące wspólnej realizacji Inicjatyw aktywizujących w tym projektów.

Za pośrednictwem niniejszego narzędzia będzie również możliwe dokonywanie wyborów przedstawicieli/kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Ponadto będzie również służyć do wymiany informacji o bieżącej działalności NGO w województwie opolskim za pośrednictwem forum dyskusyjnego dla zalogowanych użytkowników oraz poprzez możliwość zamieszczania informacji istotnych z punktu widzenia poszczególnych NGO-ów oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego w aktualnościach.

Realizacja projektu ma się przyczynić do budowania zaufania między partnerami sfery publicznej z władzami województwa opolskiego. Ponadto działania będą miały pozytywny wpływ na tworzenie „dobrego prawa” oraz modelowych procedur nie tylko na poziomie województwa, ale też niższych szczebli JST z uwzględnieniem opinii ngo i ogółu mieszkańców danego terenu. Dzięki działaniom upowszechniającym, możliwe będzie przeniesienie modeli i wypracowanie rozwiązań, które po dostosowaniu do lokalnej specyfiki, pozwolą na sprawną realizację działań, opartą na zasadach partycypacji i partnerstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji na platformie!Szczegóły projektu
Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO
"Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO". Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 31.03.2015 r.
Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy