bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

O OCWIP - STATUT

Statut
Statut
Cele statutowe Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. działania w zakresie zwalczania bezrobocia;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego;
 9. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 13. działalność badawcza;
 14. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 
 15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
 18. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
 19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
 20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 21. promocja i organizacja wolontariatu;
 22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21.

Pełny statut do pobrania poniżej: 


  Statut

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy