bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

Ważny apel do sektora pozarządowego
2011-10-21
Ważny apel do sektora pozarządowego

Szanowni Państwo!

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim poinformowała, że od 18 października 2011 roku  do 2 listopada 2011 roku trwać będą konsultacje społeczne propozycji kryteriów dostępu i strategicznych do Planów Działania na 2012 rok, dla Priorytetów VI – IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Z analizy ww. dokumentów wynika, iż we wszystkich planowanych konkursach ogłaszanych w ramach Priorytetów VI-IX PO Kapitał Ludzki w 2012 r. wymagane będzie obowiązkowe wniesienie wkładu własnego do projektów.

Pragniemy zauważyć, iż wprowadzenie w/w zapisu w znacznym stopniu ograniczy możliwości aplikowania o środki PO KL podmiotom, dla których konieczność wniesienia wkładu własnego może okazać się barierą uniemożliwiającą spełnienie wymaganych kryteriów, a tym samym wykluczającą z szansy rozwiązywania istniejących problemów poprzez realizację projektów.
Mowa tu głównie o organizacjach pozarządowych, które działając na zasadzie non-profit nie generują zysków w związku z czym nie dysponują odpowiednim potencjałem finansowym, który mogłyby przeznaczyć na wniesienie do projektu wymaganej kwoty. Mają również ograniczone zasoby majątkowe, kadrowe i techniczne, które stanowią ewentualną podstawę wkładu pozafinansowego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dużym stopniu skupia się na kwestiach społecznych, w których organizacje pozarządowe się specjalizują wdrażając nowe modele i rozwiązania, reagując na potrzeby społeczności lokalnych. To one są najbliżej ludzi, na rzecz których działają. Pozyskane poprzez realizację projektów środki pomagają im skuteczniej reagować na problemy lokalnych społeczności, odpowiadać na ich potrzeby. Warto również zaznaczyć, że do 2011 roku konieczność wniesienia wkładu własnego obowiązywała jedynie w nielicznych Działaniach i Poddziałaniach, głównie tych skierowanych do samorządów lokalnych i przedsiębiorców, czyli do podmiotów które są w stanie zabezpieczyć środki na ten cel.

W związku z powyższym apelujemy o wyłączenie organizacji pozarządowych z konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach Komponentu Regionalnego POKL w konkursach ogłaszanych w 2012 r.

Uważamy, że wprowadzenie zapisów dotyczących obowiązkowego wkładu własnego do projektów wpłynie na ograniczenie dostępu do środków POKL dla przedstawicieli III sektora, a tym samym przyczyni się do tego, że wiele problemów społecznych pozostanie nierozwiązanych.

Powyższy apel zostanie skierowany do Marszałka Województwa Opolskiego, który jednocześnie  pełni funkcję Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie opolskim, przedstawicieli organizacji zasiadających w w/w podkomitecie:
- Fundacja „Dom” Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
- Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
- Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Zachęcamy wszystkich do wnoszenia swoich uwag do tego tematu bowiem tylko nasze wspólne działania mogą zapobiec zmianom stwarzającym bariery dla organizacji pozarządowych w aplikowaniu po środki ze źródeł PO KL.

Swoje opinie można wyrazić poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag, dostępnego na stronie http://www.umwo.opole.pl/ do 2 listopada 2011.

( http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=467&idd=5511 )

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgłosi uwagi zgodnie z argumentacją przedstawioną w niniejszym piśmie.

 

Z poważaniem
Zarząd Opolskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Tomasz Kosmala - Prezes        

Alicja Gawinek - Wiceprezes            

Dorota Piechowicz – Witoń - Sekretarz 

                                                  

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy