bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - WSZYSTKIE

2018-01-22
Konkurs im. Jana Całki

Już pod raz drugi Urząd Miasta Opola zaprasza społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzone zostaną osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.
Nagroda będzie przyznana w dwóch kategoriach:
„Lider Społeczny Roku 2017”,
„Pożytek Roku 2017”.
W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5000,00 zł.
Sektor obywatelski rozwija się coraz bardziej prężnie w Opolu i ważne abyśmy dostrzegali niezwykłe zaangażowanie społeczne osób oraz organizacji. Nagroda im. Jana Całki jest tego wyrazem jak również formą upamiętnienia postaci Jana Całki, który swoim życiem, pracą zawodową i społeczną dawał wyraz solidarności i obywatelskiej wrażliwości.

Szczegóły konkursu:
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki, przyjętego uchwałą NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312)

od dnia 2 stycznia 2018 r. można zgłaszać kandydatury

na Laureatów Nagrody im. Jana Całki za 2017 r.
w kategorii:

1. „Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu

2. „Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola

Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w drodze konkursu kandydatur.

Decyzję o wyborze Laureatów Nagrody podejmuje Kapituła, powołana zarządzeniem
NR OR-I.0050.684.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 grudnia 2016 r.
Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego.

I. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur
1. organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne tych organów;
2. organizacje pozarządowe;
3. co najmniej 10 mieszkańców Opola.

II. Warunki składania ofert
1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
1) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, 45-011, ul. Koraszewskiego 7-9;
2) w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl .
4. W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data nadania.


III. Termin składania ofert.
1. Od 2 stycznia do 15 lutego 2018 r.
2. UWAGA: Kandydatury zgłoszone po terminie podlegają odrzuceniu.

IV. Informacje dodatkowe

1. Osoba fizyczna lub organizacja zgłoszona do konkursu jest w obowiązku wyrazić zgodę na udział w konkursie według wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 3 albo 4 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
3. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola informacji o zgłoszonych kandydaturach mieszkańcy Opola mogą wnosić uwagi do zgłoszonych kandydatur na adres ngo@um.opole.pl lub na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego.
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola.
5. Informacja w sprawie konkursu tel. 508 004 284, 077 44 61 570

Szczegółowe informacje !!!

 

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy