bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

Nabór na członków komisji konkursowych
2011-10-11
Nabór na członków komisji konkursowych

Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym Formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
45-082 Opole
ul. Piastowska 14
z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2012” w terminie do dnia 30 października 2011 r. Liczy się data wpływu do Urzędu - zgłoszenia przesłane po 30.10.2011 r. nie będą  rozpatrywane.

Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów:
1. organizacje pozarządowe województwa opolskiego
2. podmioty prowadzący działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację lub podmiot;
2. statut organizacji lub podmiotu;
3. rekomendacje;
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka komisji konkursowych i udział w pracach komisji (wzór oświadczenia w załączeniu);
5. ewentualne pełnomocnictwo lub upoważnienie dla osób reprezentujących organizację lub podmiot, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji/podmiotu wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu.

Zarząd Województwa Opolskiego po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotuje do dnia 30 listopada 2011 r. „Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r.”

Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 roku o zakwalifikowaniu się na „Listę kandydatów...” zostaną  pisemnie o tym poinformowani.

Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona Zarząd Województwa Opolskiego z ”Listy kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2012 r.”, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych określone zostały w Uchwale Nr XLVII/497/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Izabelą Podobińską - Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych

tel.77/54 16 593, tel.kom. 695 80 18 80,

e-mail: i.podobinska@opolskie.pl

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
NEWSLETTER pomoc
Zapisując się na nasz newsletter masz szansę na otrzymywanie najnowszych informacji dotyczących NGO.

Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi, zasadach rezygnacji w Informacji dla subskrybentów.


Nasi partnerzy