bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-01-23
Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej
Osoby z niepełnosprawnością tak jak każdy obywatel RP mają zapewnione prawo do pracy. Roman Ossowski przedstawia pracę jako „wartość, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zapewnia jej materialne warunki egzystencji, określa rolę i status w ramach organizacji społecznej”. Należy podkreślić, że praca oprócz funkcji ekonomicznej, spełnia też wiele innych, jest warunkiem, okazją lub sposobem realizacji wielu potrzeb pozaekonomicznych. Coraz częściej w przypadku choroby i niepełnosprawności dostrzega się znaczenie pracy, jako elementu rehabilitacji społecznej.
 W Polsce populacja osób niepełnosprawnych według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 wynosiła ogółem 4,7 mln. Z tej grupy około połowa (2,5 mln) mogłaby podjąć się pracy zawodowej, jednak tylko jedna czwarta jest aktywna zawodowo. 
 Praca stanowi bardzo istotny element życia człowieka. Aktywne życie zawodowe pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz zapewnia bezpieczeństwo. Praca stanowi źródło dochodów, organizuje czas oraz ustala rytm dnia, stanowi płaszczyznę kontaktów społecznych, może stanowić źródło zadowolenia oraz samorealizacji, zawód pozwala na poczucie tożsamości oraz identyfikację z rolą społeczną. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element rehabilitacji. W przypadku osób niepełnosprawnych praca pełni trzy funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalizującą. Praca jest ważnym elementem obrazu własnej osoby i pełni kluczową rolę w konstruowaniu poczucia sensu życia. Zatrudnienie zapobiega wykluczeniu społecznemu.
 Polski model pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zakłada przechodzenie osoby niepełnosprawnej kolejno przez cztery ogniwa instytucjonalne – od rehabilitacji zawodowej do zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne mogą podjąć zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy. Zakłady aktywności zawodowej to instytucje powstałe na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ jest instytucją zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, przygotowującą je również do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę możliwości jednostki.
 Zakłady pracy chronionej (ZPCh) są szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ich główną ideą funkcjonowania jest dawanie możliwości zatrudnienia 
i zarobkowania ludziom niepełnosprawnym, posiadającym ograniczenia w wykonywaniu pracy. 
Zakład pracy chronionej jest przedsiębiorstwem i działa w celu osiągania zysków, jednak decydując się na zatrudnienie znacznej liczby osób niepełnosprawnych, musi być przystosowany do ich potrzeb.
 Brak zatrudnienia może przyczynić się do wystąpienia deficytów. Do najważniejszych należy zaliczyć: w sferze poznawczej – brak planów na przyszłość, brak poczucia kontroli nad swoim życiem, nie zauważa szans i możliwości, jakie daje mu otoczenie społeczne. W sferze motywacyjnej może wystąpić daleko posunięta bierność, rezygnacja z działań przy pierwszych niepowodzeniach. W sferze emocjonalnej istnieje ryzyko wystąpienia wrogiego nastawienia do innych, systemu społeczno-gospodarczego.
 Osoba niepełnosprawna podejmując zatrudnienia postawiona jest w całkowicie nowej dla niej sytuacji. Praca zawodowa a w szczególności pierwsze dni w pracy stanowią jeden z najbardziej stresogennych czynników z jakimi spotykają się ludzie. Szczególnie podatne na stres są osoby niepełnosprawne. Pierwszy dzień może spowodować u nich wystąpienie osłabienia kondycji psychiczno-fizycznej. Jednak pokonanie tych trudności stwarza im nie spotykane nigdzie indziej możliwości rozwoju. Do jednej z najważniejszych zmian dochodzi w zakresie postrzegania samego siebie, Pracujące osoby niepełnosprawne mają utrwalony bardzo dobry obraz siebie jako pracownika. Do swoich atutów najczęściej zaliczają sumienność, dokładność oraz obowiązkowość.
 Osoba z niepełnosprawnością pracująca zawodowo ma stworzoną możliwość nawiązywanie relacji międzyludzkich, która nieodzownie tkwi w każdym człowieku. Umiejętność ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Teoria spostrzegania społecznego zakłada, iż istotną rolę w kształtowaniu relacji społecznych w pracy odgrywa obraz siebie, swojej grupy oraz obraz współpracownika. Im pracownik ma wyższą samoocenę, czuje satysfakcję z wykonywanej pracy, czuje się akceptowany przez grupę, jego relacje z innymi są lepsze. Współżycie z innymi ludźmi zakłada: umiejętność komunikowania się, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pomagania, efektywnej współpracy, dostrzegania i spełniania potrzeb drugiego człowieka, zachowania tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.
 Praca zalicza się do czynników, które stwarzają możliwość do powrotu do pełnej lub częściowej sprawności. Aktywność zawodowa stwarza warunki do poprawy ogólnej sprawności ruchowej, wzmacnia obraz swojej osoby. Rehabilitacja może być bardziej efektywna, gdy osoba jest czynna zawodowo. Praca przeciwdziała izolacji społecznej i wykluczeniu społecznemu. Podczas pracy osoba z niepełnosprawnością uruchamia swoje umiejętności, sprawności i kształtuje pewne nawyki, zwiększając w ten sposób odporność na sytuacje trudne, wynikłe z procesu pracy, oraz łagodzi lęk przed nowymi zadaniami, na nowych stanowiskach. Uczy się własnych reakcji i radzenia sobie ze słabościami. Mówi się coraz częściej o tym, iż aktywność zawodowa może w pewnym zakresie kompensować osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawić jakość jej życia.
 Dla niepełnosprawnych praca to dodatkowo szansa na odnalezienie nowego sposobu na życie. Sposób na walkę ze stereotypami, szansa na życie pełnowartościowe, poza wszelkimi podziałami i stworzenie nowego, lepszego wizerunku własnej osoby oraz szansa na budowanie wiary we własne możliwości.


Bibliografia:
1. Iwona Stańko, Rola pracy w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie równych szans, „Socius” 2009, nr.2.
2. Justyna Sosnowska, Znaczenie podjęcia aktywności zawodowej w życiu osoby niepełnosprawnej, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. VIII, WWW.projektybadawcze.wspa.pl dostęp z dnia 22.01.2014r.
3. Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska, Joanna Bielecka-Prus, Anna Szkoła, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2011

Autor artykułu: Krzysztof Lech, trener pracy osób niepełnosprawnych w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w projekcie „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy