bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-06-16
Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi
Osoby niepełnosprawne są zaliczane do grup społecznych najbardziej narażonych na marginalizację. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest brak równych szans dla osób z niepełnosprawnością. 

 Na podstawie literatury przedmiotu i dostępnych wyników badań można dostrzec jeszcze jedno zjawisko. A mianowicie to, że osoby z niepełnosprawnością, które zamieszkują obszary wiejskie w największym stopniu podlegają wykluczeniu społecznemu. 

 Przemiany społeczno-ekonomiczne, które dokonały się na przełomie kilkudziesięciu lat w Polsce spowodowały pogłębienie się różnicy pomiędzy miastem a wsią. Wskutek tego tereny wiejskie odznaczają się niższym poziomem gospodarczym niż miasta, co z kolei prowadzi do znacznych trudności w dostępie do edukacji, kultury czy pracy.

 Powyższe czynniki wpływają na zwiększenie się ryzyka wykluczenia społecznego niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich. Czynniki te można przyporządkować do cech: cechy indywidualne (niski poziom wykształcenia, dochodów); cechy społeczne (słabość otoczenia instytucjonalnego); cechy cywilizacyjne (brak dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych). 

 W literaturze przedmiotu powyższe cechy łączone są ze zjawiskiem tzw. „podwójnej marginalizacji osób niepełnosprawnych na wsiach”. Zjawisko to definiuje się jako „zdwojoną siłę oddziaływań prowadzących do społecznego wykluczenia osób niepełnosprawnych, wynikającą z połączenia negatywnego wpływu cech położenia społecznego związanych z zamieszkiwaniem na wsi lub w małym mieście i specyficznych uwarunkowań indywidualnych określonych przez rodzaj niepełnosprawności, którym obarczona jest dana osoba”. Głównym wskaźnikiem określającym poziom tego zjawiska jest sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 Z badań statystycznych z roku 2011 dotyczących poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynika, że istnieją różnice pomiędzy osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi miasta i obszary wiejskich. Różnice te są zauważalne zarówno w grupie osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, jak i w grupie osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Mieszkańcy obszarów wiejskich charakteryzują się niższym poziomem aktywności zawodowej oraz poziomem zatrudnienia niż mieszkańcy miast.

 Z powyższej analizy wynika więc, że osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich i ich środowisko powinni zostać objęci szczególnym wsparciem działań aktywizujących zawodowo i społecznie. Pozwoli to przezwyciężyć marginalizację, którą dotknięte są te osoby. Zwłaszcza że mówi o tym również Konstytucja RP w art. 69. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”. I o tym musimy pamiętać.


Mateusz Kołtowski
Trener pracy osób niepełnosprawnych 


Bibliografia:

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Informacja analityczna nt. sytuacji osób niepełnosprawnych w 2011 roku. Statystyczny opis sytuacji osób niepełnosprawnych w 2011 roku, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/, (10.06.2014).
J. KISIELEWSKA-MELLER, Uszkodzenie słuchu a społeczna marginalizacja, dyskryminacja, wykluczenie, w: H. GRZESIAK, M. FRYZA, K. RATAJCZAK (red.), Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś, Poznań 2012, s. 29-30.
K. WŁODARCZYK, Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa,http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/Niepelnosprawni-mieszkancy-wsi-2013.pdf (09.06.2014).
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/materialy-pokonferencyjne/integracja-spoleczna-i-aktywizac/ (11.06.2014).
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm (11.06.2014).

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy