bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-07-05
Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Organizacje pozarządowe prowadzą działalność w bardzo szerokim zakresie. Część organizacji skupia się na realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, które tworzą grupę społeczną dotkniętą wysokim bezrobociem. 

Grupa ta charakteryzuje się również dużą biernością w zakresie poszukiwania pracy. Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe charakteryzują się większą elastycznością w przeciwieństwie do instytucji państwowych. Urzędy pracy często zdobywają i opracowują informacje na temat bezrobocia. Działający w oparciu o urzędy pracy system wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Powstała luka stanowi miejsce, w którym organizacje pozarządowe mają okazję zastosować nowatorskie oraz bardziej zindywidualizowane formy wsparcia. 

 Wśród organizacji pozarządowych nastawionych na realizację potrzeb szerszej społeczności można wymienić takie, które pełnią następujące funkcje:
 Integracyjna, która odpowiada za proces budowania więzi społecznych, zbliża jednostki oraz społeczności lokalne, grupy społecznie wykluczone,
 Opiekuńczo-wychowawcza ukierunkowana na kształtowanie osobowości dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pomaga w wyrównaniu braków w sferze psychicznej, w sferze warunków życia oraz pomaga w tworzeniu optymalnych warunków rozwoju. Wspiera w tych obszarach życia, w których jednostki nie są wstanie działać w pełni samodzielnie. 
 Normalizacyjna stanowi obszar harmonizowania działalności społecznej z wymogami prawa. Nawet najbardziej sprawnie działająca administracja państwowa nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb społeczeństwa, nie zawsze też potrafi dotrzeć w odpowiednim czasie z usługą lub świadczeniem.

Organizacje pozarządowe zajmujące się świadczeniem usług związanych z rynkiem pracy, poprzez swoją specyfikę, charakter oraz filozofię działania wyróżniają się na tle jednostek państwowych. Różnica ta ma przede wszystkim charakter jakościowy. Działania organizacji pozarządowych charakteryzują dwa priorytety: efektywność realizowanych usług oraz trafność rozpoznania rzeczywistych potrzeb środowiska. Personel zatrudniony do realizacji zadania posiada doświadczenie oraz kwalifikacje do pracy z daną grupą beneficjentów. Organizacje posiadają własną metodologię pracy opartą o wypracowane standardy jakości oraz innowacyjne rozwiązania. 

Organizacje pozarządowe charakteryzują się w swojej pracy zindywidualizowanym podejściem opartym o zasadę kompleksowości działań. Bardzo ważnym aspektem w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy jest również praca z otoczeniem beneficjenta. Dobry kontakt z rodziną, opiekunami prawnymi, jak i publicznymi służbami zatrudnienia jest bardzo ważny w pracy z beneficjentem i nie powinien być spychany na boczny tor.

 Przepisy zawarte w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakładają na województwa oraz powiaty obowiązek tworzenia programów dotyczących wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ścisłą współpracę administracji samorządowej odpowiednich szczebli ze strukturami organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością determinują działania ujęte choćby w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Zawarte w niej rozwiązania powołują do życia i wprowadzają do polskiego prawa takie instytucje jak Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej – jednostki, których podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ustawa ta stwarza możliwość szerokiego udziału w realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym.

 System zatrudniania socjalnego posiada również dość nowe rozwiązanie dotyczące organizowania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, stwarzając tym samym możliwości znalezienia zatrudnienia oraz powrotu na rynek pracy osobom niepełnosprawym. Powstawanie spółdzielni socjalnych często wspierane jest przez organizacje pozarządowe.

 Organizacje pozarządowe posiadają również możliwość utworzenia ZAZ-ów, które tworzą miejsca pracy dla osób psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. Założeniem działalności ZAZ-u jest ich przejściowy charakter pomiędzy warsztatem terapii zajęciowej a zakładem pracy chronionej lub otwartym rynkiem pracy.

 W procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością bardzo ważnym aspektem są zadania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym realizowane przez organizacje pozarządowe. Do tych działań można zaliczyć oferty indywidualnego wsparcia obejmujące specjalistyczne szkolenia, zajęcia warsztatowe, przygotowujące m.in. do skutecznego poszukiwania pracy, autoprezentacji lub radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi w samym miejscu pracy. Takie inicjatywy pozwalają na zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością, zwiększa się wśród nich poczucie własnej wartości oraz motywacja do podjęcia zatrudnienia.

 Organizacje pozarządowe wspierają państwo tam, gdzie nie jest ono w stanie w pełni realizować swoich zadań. Jednym z tych zadań jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Stanem idealnym, na którym powinny skupić się działania organizacji pozarządowych oraz organów państwowych jest opracowanie standardów działania w celu zwiększenia efektywności zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 

Literatura:
http://www.fise.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/JKalita_raport_dot_osob_niepelnosprawnych_na_rynku_pracy.pdf
http://www.wrzos.org.pl/download/Socius2pol.pdf
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/wsparcie1_3.pdf


Autor: Krzysztof Lech

Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy