bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2013-08-09
Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Praca jest dla każdego człowieka swoistą wartością, szansą na rozwój i zaspokojenie wielu ważnych potrzeb. Daje ona nie tylko korzyści finansowe, ale również umożliwia kontakty z otoczeniem, nawiązywanie relacji, przyjaźni. W Polsce występuje wyraźna tendencja do zajmowania gorszej pozycji na rynku pracy przez osoby niepełnosprawne, które mają w większości przypadków niskie kwalifikacje zawodowe.

Z badań GUS prowadzonych w 2012 r. wynika, że udział osób pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 14,7%. Brak jest dokładnych danych dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie. Większość z tej grupy osób to osoby bierne zawodowo, będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Praca zawodowa w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie jest elementem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. Podjęcie pracy oznacza dla takich osób polepszenie sytuacji bytowej, ale przede wszystkim zwiększenie poczucia własnej wartości oraz samooceny. Jest także szansą na rozwój osobowości i nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego intelektualnie nakłada na pracodawcę, jak też na współpracowników dodatkowe powinności i przyjęcia świadomej postawy wspierającej. Nie każdy pracodawca potrafi sprostać wyzwaniu, jakie niesie ze sobą współpraca z osobą niepełnosprawną. Potrzebna jest, niezależnie od życzliwości, wiedza dotycząca charakteru niepełnosprawności oraz możliwości i ograniczeń z nią związanych. Konieczne jest również profesjonalne doradztwo zawodowe, aktywne pośrednictwo pracy oraz wspieranie w zatrudnieniu i monitorowanie przebiegu pracy zawodowej osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

W przypadku tej grupy osób najistotniejsza, z punku widzenia oceny przydatności zawodowej, jest motywacja do pracy. W zależności od indywidualnych możliwości osoba niepełnosprawna intelektualnie może zostać zatrudniona na chronionym bądź otwartym rynku pracy.

Przystosowanie stanowiska pracy powinno kompensować ograniczenia niepełnosprawnego pracownika. W przypadku tego typu osób adaptacja stanowiska pracy będzie polegała przede wszystkim na dostosowaniu wykonywania czynności zawodowych do możliwości konkretnej osoby oraz zapewnieniu wsparcia w miejscu pracy ze strony asystenta (trenera pracy, asystenta bądź współpracowników). Niepełnosprawny intelektualnie pracownik powinien mieć postawione konkretne zadania na stanowisku pracy. Należy mu przekazać jasne instrukcje dotyczące podległości służbowej, zakresu czynności, wymiaru czasu pracy oraz sposobów postępowania w sytuacjach problemowych. 

    Przystosowanie miejsca pracy, szczególnie na otwartym rynku pracy wiąże się także z przygotowaniem innych pracowników na przyjęcie niepełnosprawnego kolegi lub koleżanki. W miejscu pracy osoba taka powinna czuć się bezpieczna i akceptowana. Wiąże się to ze szkoleniem pracowników danego zakładu, obejmującym wiedzę o specyfice niepełnosprawności intelektualnej oraz trudnościach, które towarzyszą w codziennym funkcjonowaniu tych osób.
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie najwłaściwsze są prace pomocnicze i porządkowe, niezbyt skomplikowane. Osoby takie mogą wykonywać pracę związaną z:
 sortowaniem, pakowaniem, składaniem całości z elementów, etykietowaniem, oczyszczaniem odlewów gumowych i plastikowych,
 prostymi pracami biurowymi, np. kserowanie, bindowanie, kopertowanie, niszczenie dokumentów, proste prace poligraficzne, porządkowe, ogrodnicze, drobne konserwatorskie,
 produkcją własną, np. stolarstwo, gastronomia, przetwórstwo, hodowla, kwiaciarstwo, warzywnictwo. Te prace zazwyczaj są wykonywane w zakładach aktywności zawodowej oraz zakładach pracy chronionej.

   Przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym tej grupy. Z reguły osoby te nie podejmują  działań z własnej inicjatywy, lecz starają się naśladować innych. W rozwiązywaniu swoich problemów nie potrafią wykorzystać własnego doświadczenia, lecz stosują metodę prób i błędów. W ich działaniu brak jest planowania i samodzielności. Często podejmują działania  pod wpływem aktualnego nastroju, nie przewidując dokładnie skutków swoich decyzji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są samodzielne i zaradne społecznie, nie powinny jednak wykonywać zawodów wymagających podejmowania decyzji, ponieważ nie mają w dostatecznym stopniu rozwiniętej sfery poznawczej, z którą jest związane myślenie abstrakcyjne. 

Przyjazne, właściwie przystosowane stanowisko pracy, umożliwiające osobie niepełnosprawnej wywiązywanie się ze swoich obowiązków to szansa na zaistnienie na rynku pracy jako pełnosprawnego pracownika.


Autorka: Kamilla Urbańska 
Trener pracy osób z niepełnosprawnością, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 


Źródła: 
1.Czapliński P., Raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, POPON, Warszawa 2010
2. Szluz B., Dylematy w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych
3. Boguszewska K., Dunaj M., Dziurla R., Fiedorowicz M. , Zatrudnianie wspomagane. Materiały konferencyjne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
4. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CIOP BIP, Warszawa 2007
5. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy