bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2013-10-07
Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze
Wolontariat… tak wiele było o nim już powiedziane, napisane, wygłoszone itp. Wolontariat jakkolwiek by się nie kojarzył, jest niezwykle cennym narzędziem aktywizacji zawodowej również osób z niepełnosprawnością. 

Czym jest wolontariat? 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność wolontariuszy w Polsce jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (znowelizowana w 2010 roku). 

W myśl ustawy wolontariuszem może zostać dosłownie KAŻDY, kto świadomie i dobrowolnie działa na rzecz innych. Świadomość ta rozumiana jest jako dobry stan psychiczny umożliwiający pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska. Wskazana ustawa reguluje również katalog ;podmiotów, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń wolontariuszy. 

I tak prawo takie posiadają: 
 Organizacje pozarzadowe (stowarzyszenia, fundacje)
 Organy administracji publicznej (np. ministerstwa, starostwa, gminy, itp.) oraz jednostki organizacyjne podległe lub przez nie nadzorowane (np. szpitale, szkoły, biblioteki, muzea, OPS, PCPR itp.)
 Kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne (np. parafie, Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego);
 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (np. Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich).

Dla jasności i przejrzystości społecznej ale i finansowej, prawa tego pozbawione są wszelkie podmioty komercyjne, których głównym celem jest nastawienie na zysk. Takie zatem nie mogą podpisać umowy z wolontariuszem? 

O podstawach prawnych można by jeszcze dużo pisać i mówić jednak kluczowe jest pytanie czy taka forma aktywności jest adekwatna dla aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością? 

W perspektywie projektu, który realizujemy jak również przez pryzmat własnego doświadczenie (trener pracy osób z niepełnosprawnością, koordynatorka Centrum Wolontariatu w Opolu lata 2008-2010) zdecydowanie odpowiem „TAK”. 
Osoby z niepełnosprawnością są w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Bariery w zatrudnieniu są różne jak również ich przyczyny mają bardzo zróżnicowane źródła.  Często pojawia się lęk, obawa czy sobie poradzę, czy pracodawca zrozumienie różne moje dysfunkcje, czy da szanse? Nieco upraszczając można powiedzieć, że wśród głównych barier w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością: 

BARIERY EDUKACYJNO – KOMPETENCYJNE:

- Stosunkowo niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 

-Niedostosowanie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Ograniczony zakres kierunków i specjalności zawodowych w których możliwe jest kształcenie tej grupy;

- Luki i niedostateczny poziom tzw. umiejętności kluczowych co wynika w dużej mierze z niższego poziomu wykształcenia (obsługa komputera, obsługa nowoczesnego sprzętu biurowego, komunikowanie się, autoprezentacja, znajomość języków obcych);

- Brak wystarczającej wiedzy na temat: sytuacji na rynku pracy, trendów w zatrudnieniu, oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy, poszukiwanych umiejętności, nieadekwatny obraz rzeczywistości na rynku pracy;

- Niska znajomość publicznej i niepublicznej sieci instytucjonalnej świadczącej usługi na rynku pracy;

- Niewielkie doświadczenie zawodowe ogółem w społeczności osób niepełnosprawnych związane z niska aktywnością zawodową lub ograniczone doświadczenie z uwagi na wykonywanie jednorodnych zadań zawodowych w jednym zakładzie pracy, najczęściej w systemie Zakładów Pracy Chronionej. 

BARIERY EKONOMICZNE:

- Bardzo niskie dochody pochodzące głownie ze świadczeń społecznych (niezarobkowe źródła dochodu głownie w postaci renty i zasiłków). Niewielki procent osób niepełnosprawnych pracuje zawodowo i utrzymuje się z dochodów z pracy;
- Świadczenie rentowe osoby z niepełnosprawnością często bywa jedynym stałym źródłem utrzymania całej rodziny;
- Trudna sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych utrudnia podejmowanie inwestycji edukacyjnych dotyczących dalszego kształcenie i rozwoju zawodowego. 

BARIERY PSYCHOLOGICZNE: 

- Deficyty mentalne i osobowościowe wynikające z niskiego poziomu samooceny oraz niskiego poczucia własnej wartości;

- Nieadekwatny (zazwyczaj krytyczny ) obraz „własnego ja”;

-  Niski poziom samodzielności i niezależności społecznej;

- Koszty emocjonalne związane z bólem fizycznym i trudnymi – traumatycznymi przeżyciami wynikającymi z przebiegu choroby;

- Obciążenia psychiczne z powodu braku akceptacji i poczucia bycia „innym” wśród społeczeństwa, co z kolei wpływa na ograniczoną wiarę w udane życie. 

BARIERY INSTYTUCJONALNE 

- Brak infrastruktury społecznej, słabo rozwinięta siec instytucji i organizacji specjalizujących się w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością (szczególnie odczuwalny jest ten problem na wsiach i w małych miejscowościach);
- Niewystarczająca promocja atutów i potencjału osób z niepełnosprawnością przez instytucje rynku pracy i inne podmioty zaangażowane w problematykę niepełnosprawności;
- Bariery architektoniczne, których likwidacja wiąże się z wysokimi kosztami dla instytucji i pracodawców;
- Obawa pracodawców przed ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz zapewnieniem odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacyjnej. 

BARIERY ORGANIZACYJNE 

- Brak wyczerpujących rozwiązań w zakresie elastycznych form pracy dla osób z niepełnosprawnością  na otwartym rynku pracy (brak praktycznego doświadczenia w stosowaniu istniejących przepisów) np. telepraca; 
- Niska mobilność przestrzenna oraz trudności w przemieszczaniu się, co w dużej mierze jest powodem niedostosowań w infrastrukturze transportowej (PKP, PKS, MZK, dworce  itp.); 
- Utrudniony dostęp do usług a często brak dostępu do wielu dziedzin życia społecznego. 

Wolontariat stwarza osobom z niepełnosprawnością na:
- łagodny powrót do aktywności 
- zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
- poszerzenia umiejętności już posiadanych 
- zdobywania niezwykle cennych kontaktów społecznych i zawodowych 
- możliwość zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy 
- możliwość sprawdzenia się w sytuacji zasad i obowiązków pracy. 

Pracodawcy szukają pracowników którzy najlepiej aby mieli takie cechy jak: absolwent, z wieloletnim doświadczeniem, zaangażowany, gotowy na pracę elastyczną i innowacyjną. 

Jak sprawdzić czy dana osoba pasuje choć trochę do tego obrazu (pomijając sprzeczność między wiekiem i wieloletnim doświadczeniem co niezwykle trudne do pogodzenia)?

Otóż rozwiązaniem jest wolontariat. 

Nasi beneficjenci już to sprawdzili i zyskują bardzo pozytywne oceny! 


Autorka: Dorota Piechowicz – Witoń, 
Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
Projekt „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskim”. 

Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy