bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-05-16
Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności
Niepełnosprawność i choroba mają istotny wpływ na wszystkie obszary życia i funkcjonowania człowieka. Chory i niepełnosprawny jest człowiekiem znajdującym się w trudnej sytuacji, a permanentne życie w takiej sytuacji generuje pojawienie się lęku o przyszłość i o życie. Choroba i niepełnosprawność pobudzają do refleksji nad jakością życia, jego sensem.

Odwołując się do jakości życia należy zwrócić uwagę na pojęcie zdrowia, które stanowi niezbędny element w życiu człowieka, ponieważ  umożliwia realizację celów, zadań i planów. Jest składowym elementem szczęścia, do którego dąży człowiek. Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby i niepełnosprawności” (Dziurowicz, Kozłowska, 2002, s. 80). Termin „zdrowie” często jest wymiennie stosowany z takimi sformułowaniami jak „stan zdrowia” i „jakość życia”. Z kolei pojęcie jakości życia zyskało zainteresowanie multidyscyplinarne i jest używane w naukach społecznych, medycznych, ekonomicznych, ale również w życiu codziennym. Czym jest jakość życia? Jak definiuje się to pojęcie?

 Jakość życia to pojęcie złożone i wielowymiarowe, rozpatrywane w odmiennych kategoriach psychologicznych, takich jak m. in. postawa, cecha osobowościowa, reakcja na bodziec, stan emocjonalny, racjonalny sąd. Jedna z definicji określa jakość życia jako „sposób postrzegania przez jednostkę swoich pozycji w życiu w kontekście kultury i systemu wartości, w których egzystuje w powiązaniu z własnymi celami, oczekiwaniami, standardami i obawami. Jest to szeroko pojęta koncepcja, na którą w sposób kompleksowy wpływają zdrowie fizyczne jednostki, jej stan psychiczny, relacje społeczne, stopień niezależności oraz jej stosunek do znaczących cech otaczającego środowiska” (Daszykowska, 2010, s. 54). Każdy człowiek ma zbiór przekonań na temat jakości życia, dla każdego ważne jest cos innego, m.in. możliwość sprawnego funkcjonowania, zaspokojenie podstawowych potrzeb, niezależność i satysfakcja finansowa, zadowalająca praca. Dotyczy to zarówno osób zdrowych, jak i chorych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Omawiając pojęcie jakości życia w kontekście osób niepełnosprawnych i chorych należy uwzględnić kontekst społeczny i indywidualny, ale również takie rzeczy jak postrzeganie osób niepełnosprawnych przez otoczenie i postawy prezentowane wobec nich, wsparcie społeczne udzielane tym osobom, warunki finansowe, rozwijanie swoich umiejętności, kompetencji, relacje rodzinne, warunki finansowe, aktywność zawodowa, poczucie samodzielności, poczucie bycia potrzebnym.

Trudno jest dokonać oceny jakości życia osoby niepełnosprawnej i przewlekle chorej, gdyż tylko taka osoba dokładnie wie, co jest dla niej najlepsze. Nie bez znaczenia dla takich osób jest wsparcie rodziny i przyjaciół oraz ich zachowanie przed i po diagnozie, jakość otrzymanej pomocy i możliwości finansowe chorego. Na szczególną uwagę zasługuje polityka socjalna państwa, której ustawy, system zasiłków, a także świadomość specyfiki dysfunkcji, są sposobem na polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Uświadomienie lokalnej społeczności, współpraca sąsiedzka, grupy wsparcia, pomoc samorządowców oraz instytucji pozarządowych są bardzo budujące i pokrzepiające, gdyż taka forma pomocy wpływa bezpośrednio na wzrost poczucia komfortu życia i jego jakości. Do świadomości społeczeństwa powinno docierać to, że choroba i niepełnosprawność  dotykają nie tylko chorych, ale również ich rodziny, opiekunów, osoby najbliższe. Wśród wyżej wymienionych grup rodzą się obawy o pojawienie się obciążenia psychicznego, fizycznego i finansowego. Przewlekłe leczenie i rehabilitacja prowadzą do rezygnacji bądź utraty pracy, czego konsekwencją jest nabycie statusu osoby bezrobotnej. Efektem tego jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i materialnej. Osoba dotychczas zarabiająca i utrzymująca rodzinę zostaje skazana na pomoc instytucji społecznych.

Według Arne H. Eide i Espena Roysamba (2002) odczuwanie przez osobę niepełnosprawną braku niezależności powoduje powstanie poważnych zaburzeń emocjonalnych. Ta sytuacja nie jest dziwna, gdyż problemy osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych są ciągle mało dostrzegane, spychane na margines, a rodziny pozostawione są same sobie. Takie sytuacje prowadzą do wyobcowania, pogorszenia jakości życia i samotności. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których choroba przewlekła ma wartość pozytywną – gdy następuje zainteresowanie ze strony osób najbliższych oraz instytucji pomocowych. Jednak w większości przypadków choroba i niepełnosprawność oceniane są negatywnie jako bardzo trudna sytuacja. Każda choroba przebiega w różny sposób, inna jest dynamika jej przebiegu. Raz jest lepiej, raz gorzej. Tak jak różni są ludzie, różne choroby i niepełnosprawności, tak też zróżnicowane są potrzeby tej grupy osób.

Psychologia za szczególnie ważne kryterium uznaje subiektywną ocenę różnych elementów. Zatem na jakość życia składają się dwa komponenty, takie jak warunki obiektywne czyli środowisko naturalne, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia, czas wolny, bezpieczeństwo społeczne, a także subiektywne samopoczucie, czyli samoocena ogólnych i specyficznych warunków życia – zadowolenie, szczęście, nadzieja, przeżywanie lęku. Obiektywne warunki ekonomiczne i społeczne wpływają korzystnie lub niekorzystnie na odczuwanie jakości życia, ale chyba ważniejsze są przekonania i odczucia jednostki związane z uznawanymi wartościami egzystencjalnymi i stopniem satysfakcji życiowej płynącej z ich realizacji.

Literatura:
A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i       bezrobotnych, Poznań–Częstochowa 1995.
J. Daszkowska, Jakość życia w koncepcjach związanych ze zdrowiem, Rzeszów 2006.
K. de Walden-Gałuszko, Jakość życia – rozważania ogólne, [w:]  K. de Walden-Gałuszko, M.
Majkowicz (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Gdańsk 1994.
W. Otrębski, B. Rożnowski, Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracowników i poszukujących pracy, Lublin 2008.

Oriana Górska
Trener pracy osób niepełnosprawnych w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychSzczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-22 - Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy