bip
linia istniejemy by pomagac       
      
         GENERATOR OFERT 
         NA MIKRODOTACJE_ _ _

INFORMACJE - AKTUALNOŚCI

2014-08-22
Wsparcie społeczne w chorobie i niepełnosprawności
Pojęcie „wsparcie społecznego” zostało wprowadzone przez S. Kawula, który stwierdził, że ma ono dwojakie znaczenie i traktowane jest jako „pomoc dostępna jednostce lub grupie  w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a których bez wsparcia innych nie są w stanie przezwyciężyć”, a także „jako rodzaj interakcji społecznej podjętej  przez jedną lub dwie strony w sytuacji problemowej, w której dochodzi do wymiany informacji emocjonalnej lub instrumentalnej. Wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna, może być stała lub zmieniać się”. Ten rodzaj i sposób pomocy ma służyć mobilizacji sił, potencjałów i zasobów po to, by móc radzić sobie ze swoimi problemami.
Aby wymiana była skuteczna musi istnieć spójność między faktycznymi potrzebami biorcy a rodzajem udzielanego wsparcia. Taka interakcja ma na celu zbliżenie się do rozwiązania problemu jednego lub obu uczestników. Istnieją cztery układy interakcji między wspomagającym a wspomaganym. Pierwszy układ to człowiek–człowiek, do którego zalicza się relacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie itp. Relacje te określa się mianem „Ja”–„Ty”. Drugi układ to człowiek–grupa, czyli rodzina, stowarzyszenie społeczne i polityczne, środowisko lokalne i sąsiedzkie, itp. Człowiek–instytucja to trzeci układ interakcji międzyludzkich, do których zalicza się między innymi instytucje pomocy, porady prawne, medyczne, socjalne. Ostatni układ człowiek–szersze układy obejmuje reakcje w wymiarze środowiska okolicznego, gminy, miasta, dzielnicy itp.
Na zdrowie człowieka wpływają nie tylko czynniki biologiczne, ale również społeczne i psychologiczne. Kompatybilność tych czynników, zachowanie ich prawidłowego poziomu składa się na prawidłowy obraz zdrowia.
Wsparcie wpływa łagodząco na stres, a także ma duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów.
W trakcie terapii i leczenia pojawiają się znaczne braki w opiece i pielęgnacji samego siebie, co stanowi istotny czynnik wywołujący potrzebę wsparcia. Wsparcie dostarczane osobie wspieranej powinno być adekwatne do jej potrzeb i oczekiwań. Stwierdzono, że wsparcie emocjonalne jest bardziej pożądane w początkowym etapie choroby. Drugi rodzaj wsparcia najbardziej oczekiwanego w sytuacji choroby, to wsparcie instrumentalne, w którym bierze się pod uwagę sytuację rodzinną, materialną, mieszkaniową i socjalną osoby chorej. Czynniki te mają wpływ na zakres udzielanego wsparcia. 
Wsparcie jest efektywne wtedy, kiedy nie stanowi tylko pomocy doraźnej, ale pobudza wspomaganego do samopomocy, wpływając na pojawienie się trwałych zmian w życiu osoby wspieranej. Rodzaj i zakres udzielanego wsparcia są uwarunkowane rodzajem choroby i wielkością ograniczeń nią spowodowanych.
Poprawa samopoczucia i radzenia sobie z trudnościami życiowymi następują przy udziale i pomocy innych ludzi. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością w adaptacji życiowej sprzyja redukcji stresu, powoduje wzmocnienie odporności, umożliwia zwiększenie wiary we własne możliwości i efektywne ich wykorzystywanie w codziennym życiu.
Różne rodzaje wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym służą doborowi takich form pomocy, aby „poprzez wykorzystanie istniejących i zachowanych sprawności wskazać optymalną możliwość samodzielnego, aktywnego i twórczego życia”. Wsparcie to obejmuje między innymi udzielanie rad, poradnictwo prawne, medyczne, dzięki którym zarówno osoba dotknięta niepełnosprawnością, jak i rodzina takiej osoby uzyskują ważne informacje na temat możliwości i sposobów leczenia oraz grup samopomocowych.
Ważną formą wspierania osoby niepełnosprawnej jest udzielanie jej pomocy materialnej takiej jak środki finansowe, dary, leki, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny itp., ale również pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności – prace domowe itp.
Wspieranie rozwoju osoby niepełnosprawnej to istotna część ogólnego programu pomocy. Jest to wsparcie bezpośrednio nastawione na rozwój osoby niepełnosprawnej poprzez np. wyrównanie szans w dostępie do edukacji.
Utrata sprawności wiąże się z bólem, cierpieniem, trudnościami dnia codziennego, doświadczaniem barier, jakie stawia własna fizyczność. W konsekwencji jednostka doświadcza silnych przeżyć emocjonalnych. W tym przypadku ważne jest dostarczenie wsparcia emocjonalnego, którego zadaniem jest niwelowanie silnych emocji, podtrzymywanie na duchu w momencie zwątpienia, kryzysu emocjonalnego, a także udzielanie informacji werbalnych i niewerbalnych mających na celu odbudowanie i podniesienie samooceny czy samoakceptację. Ten rodzaj wsparcia daje dużo więcej korzyści w porównaniu do różnych terapii medycznych czy psychologicznych. Wsparcie może również kompensować pewne dysfunkcje organizmu poprzez pobudzenie do działania mechanizmów fizjologicznych i adaptacyjnych.
Wsparcie społeczne osoby niepełnosprawnej może być udzielane poprzez systemy wsparcia. Jednym z systemów wsparcia jest rodzina, która stanowi bardzo ważny element funkcjonowania jednostki. Dzięki rodzinie osoba niepełnosprawna ma poczucie opieki, troski, miłości. Wsparcia mogą udzielać również grupy samopomocowe i wolontariusze. Do grup samopomocy należą osoby z reguły powiązane ze sobą tymi samymi problemami, a ich celem jest wzajemna pomoc, udzielanie sobie wsparcia, przedstawianie własnych doświadczeń, odnajdywanie najbliższych źródeł pomocy. Grupy samopomocowe działają niezwykle efektywnie. Podobne wsparcie daje wolontariat. Pomoc świadczona w jego ramach określana jest jako „bezpłatna, dobrowolna, ochotnicza i świadoma praca stała lub okazjonalna na rzecz innych ludzi”.
Do zbioru systemu wsparcia zalicza się system opieki społecznej, której przedstawicielami są pracownicy socjalni odpowiedzialni za wspomaganie radą w sprawach związanych z życiem społecznym. Zadaniem systemu pomocy społecznej jest również zapewnienie dostępu do rehabilitacji, pomoc finansowa, opieka socjalna, prawna, urzędów itp. Instytucje pomocy społecznej świadczą też pomoc osobom niepełnosprawnym. Taka forma pomocy świadczona z ramienia opieki społecznej ma za zadanie udzielić osobie niepełnosprawnej takiego wsparcia, aby mogła sama stawić czoła własnym problemom.
Formalną siecią wsparcia społecznego jest Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten działa w myśl zasady równości szans osób niepełnosprawnych i promuje ich zatrudnianie. Dzięki wspierającemu działaniu Funduszu środki finansowe zostają przekazane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z ograniczoną sprawnością, dostosowanie miejsc i warunków pracy do potrzeb takich osób, pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, szkolenia, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitację leczniczą i społeczną. PFRON realizuje również szereg programów celowych, które umożliwiają rehabilitację zawodową i społeczną.
Dostarczanie wsparcia stanowi niezwykle istotny element składający się na pomoc w uzyskaniu i powrocie do równowagi życiowej. Wsparcie ma ogromne znaczenie w zmaganiu się z codziennym stresem wynikającym z przeżytych urazów, z trudnościami zawodowymi, chorobami psychicznymi czy somatycznymi. Według Salomona wsparcie społeczne odgrywa dużo ważniejszą rolę i daje dużo więcej korzyści niż terapia medyczna. Jest to skuteczna forma pomocy wówczas, gdy jej treść, a także zakres są adekwatne do danego problemu i potrzeb jednostki. Zakres wsparcia musi również uwzględniać całościową psychospołeczną sytuację osoby wspieranej.

Literatura:
S. Kawula, Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, Toruń 2006.
L. Marszałek, Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Seminare 26, 2009.
M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2004.
H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia społecznego, wybrane koncepcje teoretyczne, Warszawa 2004.
M. Skrzypek, M. Wiadomska-Czekajska, Znaczenie wsparcia społecznego, 2004.     
B. Szluz, Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, „Roczniki Teologiczne” 2010, t. LIV.

Oriana Górska
Szczegóły projektu
Pełno(s)prawni na rynku pracy
Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno– zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego Okres realizacji: 1.09.2012-30.09.2014 r.
Inne informacje o projekcie

2014-04-18 - Strategie radzenia sobie ze stresem związanym z własną niepełnosprawnością.

2012-11-07 - Pełno(s)prawni na rynku pracy

2012-12-20 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-01-07 - Zakończony I etap rekrutacji – trener pracy ON

2013-01-17 - Wyniki I etapu rekrutacji – „trener pracy ON”.

2013-01-21 - Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

2013-01-28 - Zakończono rekrutacje na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością.

2013-06-26 - Subsydiowane zatrudnienie

2013-06-24 - Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

2013-06-28 - Kim jest trener pracy osób z niepełnosprawnością?

2013-07-25 - Pojęcie normy w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi

2013-07-29 - O spotkaniu informacyjnym w Nysie

2013-08-09 - Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2013-08-23 - Pracodawco! WARTO zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością!

2013-08-29 - Od samotności po sens życia, czyli o wykluczeniu społecznym osób z niepełnosprawnością

2013-09-20 - Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

2013-09-27 - Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością

2013-10-07 - Osoby z niepełnosprawnością - sprawni wolontariusze

2013-10-25 - Szczescie wedlug osob z niepelnosprawnoscia

2013-11-13 - Epilepsja - podstawowe informacje i wskazówki.

2013-11-15 - Kryzys i co dalej? Życie po kryzysie psychicznym

2013-11-22 - Schizofrenia – wcale nie taka straszna. Przełamujmy stereotypy!

2013-12-14 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

2013-12-20 - Boimy się tego, czego nie znamy – obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

2013-12-30 - Zakończenie I etapu rekrutacji na stanowisko trener pracy.

2014-01-14 - Wyniki rekrutacji na stanowisko trener pracy

2014-01-17 - Różnica pracy z beneficjentem projektu zatrudnionym i niezatrudnionym

2014-01-23 - Znaczenie pracy w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-01-31 - Rok z trenerem pracy, czyli podsumowanie dotychczasowych efektów projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”

2014-02-07 - Idealny pracownik!

2014-02-18 - Jak się zachować w obecności osób niepełnosprawnych ? Czyli krótka lekcja savoir - vivre

2014-02-21 - Wypalenie zawodowe - czy trener pracy może się wypalić?

2014-02-28 - Przeszkody natury subiektywnej w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

2014-03-24 - Jak motywować pracowników niepełnosprawnych?

2014-03-31 - Zmiany w życiu osoby z niepełnosprawnością po podjęciu zatrudnienia.

2014-04-04 - Tolerancja. Slogan czy fakt?

2014-04-12 - Cechy osobowościowe trenera pracy

2014-04-25 - Znaczenie rodziny w integracji społecznej osoby niepełnosprawnej

2014-05-09 - Nowe miejsce pracy – nowe wyzwanie dla trenera i beneficjenta

2014-05-16 - Jakość życia w chorobie i niepełnosprawności

2014-05-23 - Każdy ma prawo do komunikacji – czyli sposoby porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

2014-06-16 - Sytuacja osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na wsi

2014-06-27 - Przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne

2014-07-04 - Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością!

2014-07-05 - Rola organizacji pozarządowych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy

2014-07-11 - Rola cierpienia w życiu osoby niepełnosprawnej

2014-07-18 - Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi

2014-07-25 - Projekt okiem beneficjenta. Korzyść czy strata czasu?

2014-08-01 - Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

2014-08-11 - Półtora roku za nami!

2014-08-29 - Poczucie kontroli a aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

2014-09-26 - Konflikt w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej

2014-10-10 - Profil pracownika NGO

2015-02-02 - Zakończenie projektu pn. „Pełno(s)prawni na rynku pracy, program aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego”.

Przechowalnia
publikacje
galeria
migawki
prezentacje
bibliolteka
Nasi partnerzy